Αρχείο κατηγορίας Φορολογικά

Νέα παράταση υλοποίησης προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθμ. 3732/55/18.12.2012 Απόφασή του ενέκρινε την παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών φυσικού αντικειμένου των δικαιούχων επιχειρήσεων ορίζεται η 30η-06-2013 (αντί